Friday, 31 October 2014

Trzecie urodziny Bike Belle!

Świętujemy nasze trzecie urodziny! Z tej okazji mamy coś wspaniałego dla Was! Oto konkurs, w którym możecie wygrać:
1. weekend w Krakowie w hotelu Hilton Garden Inn: 2 noclegi z kolacją i drinkami w restauracji Globe. Do tego rowerowasesja zdjęciowa z Bike Belle, wypożyczenie rowerów na weekend i zestaw naszych rowerowych gadżetów.

2. zestaw pięknej biżuterii damskiej By Dziubeka oraz zestaw naszych rowerowych gadżetów

3. cieplutka, śliczna bluza Plumbike oraz zestaw naszych rowerowych gadżetów

plus vouchery do wykorzystania w sklepie specjalistycznym Pinot.
Jak wziąć udział? To bardzo proste:
1. Polub fanpage Rowerzystka Miejska i Bike Belle.
2. Pobierz i wydrukuj naszą wiadomość z Rowerowym Przesłaniem.
3. Na wydrukowanej wiadomości dokończ zdanie "Rower to moja odpowiedź na...". Oto gotowe Rowerowe Przesłanie!
4. Zrób sobie zdjęcie z rowerem i wypełnionym Rowerowym Przesłaniem - wklejając je na tablicę jednego z fanpage'y: Rowerzystka Miejska lub Bike Belle ALBO dodaj do swerisu Instagram tagując zdjęcie #bikebellebirthday
5. Czekaj cierpliwie. Wyniki ogłosimy do 22.11.2014.
Wiadomość z Rowerowym Przesłaniem pobierzesz >>>>tutaj<<<< lub >>>tutaj<<<

A regulamin przeczytasz poniżej:


Regulamin konkursu "3 lata Bike Belle - wygraj weekend w Krakowie"

I. Organizator i czas trwania konkursu
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „Trzecie Urodziny Bike Belle ” (zwanego dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest firma Małgorzata Radkiewicz - “BB” (zwany dalej Organizatorem).
3. Konkurs przeprowadzany będzie w okresie od dn. 31.10.2014 r. do dn. 16.11..2014 r. (do godz. 23:59) na profilu „Bike Belle” i “Rowerzystka Miejska” w serwisie Facebook oraz na profilu “thebikebelle” w serwisie Instagram.

II. Postanowienia ogólne
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych pełnoletnich.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba fizyczna, o której mowa w ust., która w trakcie trwania Konkursu:
a) Jest fanem lub polubi profil „Rowerzystka Miejska”  i “Bike Belle” w serwisie Facebook
b) Prześle Organizatorowi za pomocą umieszczenia na tablicy profilu „Rowerzystka Miejska”  lub “Bike Belle” lub oznaczenie tagiem #bikebellebirthday w serwisie Instagram zdjęcia przedstawiającego rower, Uczestnika Konkursu oraz wypełniony wg własnego pomysłu i wskazówek Organizatora druk pobrany ze strony http://www.bikebelle.pl/trzecie-urodziny-bike-belle.html. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych - w szczególności na ich zbieranie, utrwalanie i przechowywanie - dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również dla celów marketingowych lub statystycznych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby zatrudnione przez podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z osobą zatrudnianą przez Organizatora albo podmiot współpracujący z Organizatorem w stosunku przysposobienia.

III. Zasady Konkursu
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie profilu „Bike Belle” i “Rowerzystka Miejska” w serwisie Facebook a następnie umieszczenie na tablicy profilu „Rowerzystka Miejska”  lub “Bike Belle” lub oznaczenie tagiem #bikebellebirthday w serwisie Instagram zdjęcia przedstawiającego rower, Uczestnika Konkursu oraz wypełniony wg własnego uznania druk pobrany ze strony http://www.bikebelle.pl/trzecie-urodziny-bike-belle.html
2. Termin przysyłania zgłoszeń upływa dnia 16.11.2014 o godzinie 23:59.
3. Organizator wykluczy od udziału w Konkursie osobę, która nie podała albo podała niepełne lub nieprawdziwe dane, których podanie jest warunkiem uznania zgłoszenia za prawidłowe.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.
5. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia nadesłanych prac z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika Konkursu jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia prac bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn np. gdy zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji.

IV Warunki techniczne i terminarz
Udział w Konkursie wezmą prace zgłoszone w terminie. od 31.10.2014r. do 16.11.2014r. (do godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dn. 22.11.2014r.

V. Ocena prac i nagrody w Konkursie
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez powołaną przez Organizatora Komisję
2. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu będą oceniane przez Komisję na podstawie następujących kryteriów:
zgodność z tematyką konkursu
kreatywność

3.  Na podstawie dokonanej oceny, Komisja wyłoni 3 najlepsze prace przyznając im odpowiednie nagrody za zajęte miejsce.
4. Autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody:
I miejsce - Nagroda Główna: voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Hiton Garden Inn w Krakowie: 2 noclegi, kolacja; voucher na koktajle w barze restauracji Globe w Krakowie; udział w sesji zdjęciowej dla marki Bike Belle w Krakowie (konieczne podpisanie Model Release Form); zestaw gadżetów marki Bike Belle. Nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu do Krakowa oraz  wyżywienia.
II miejsce - zestaw biżuterii modowej marki by Dziubeka; zestaw gadżetów marki Bike Belle.
III miejsce – bluza marki Plumbike; zestaw gadżetów marki Bike Belle.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania do 6 wyróżnień, które zostaną nagrodzone voucherami na zakupy w sklepie specjalistycznym Pinot oraz gadżetami marki Bike Belle.
5. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna. W wypadku pojawienia się sytuacji niekreślonych w Regulaminie, Komisja konkursowa będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.

VI Prawa autorskie
1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
b) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności
w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
d) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Pisemne oświadczenie uczestnika o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, jest integralnym elementem Formularza zgłoszeniowego.

VII Podsumowanie
1. Informacje na temat Konkursu można uzyskać kierując zapytanie na adres media@bikebelle.pl
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.BikeBelle.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


No comments:

Post a Comment